Certifierad hållbarhetsarkitekt

34 900 kr

KURSDATUM
Dag 1-2: 10-11 februari 2021
Dag 3-4: 17-18 mars 2021
Dag 5 (webinar): 13 april 2021

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (eller på distans online)

Artikelnr: cerhal Kategori:

Certifierad hållbarhetsarkitekt

Hållbarhet blir allt viktigare i näringslivet och för företags konkurrenskraft. Det är ett holistiskt kompetensområde som behöver genomsyra hela organisationen för att säkerställa önskvärd effekt. För att få ut full effekt av er hållbarhetsstrategi är det nödvändigt att på ett strukturerat sätt koppla samman begrepp och aktiviteter i värdekedjan såsom inköp, produktutveckling, produktion och marknadsföring. Det behövs styrning, redovisning och koppling till övergripande affärsstrategi.

Som Certifierad hållbarhetsarkitekt är du en nyckelperson i organisationen som ansvarar för och arbetar med processer kopplade till hållbarhet. Det kan vara att utveckla, designa, planera, samordna, genomföra, kommunicera och utvärdera organisationens hållbarhetsarbete.

Rollen som Hållbarhetsarkitekt är både strategisk och operativ. Den passar både för dig som är högre chef och behöver ha hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som i första hand har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen. Att vara hållbarhetschef är ett framtidsyrke och rollen är central för såväl företags- och organisationsledning som ägare och styrelse.

Som Certifierad hållbarhetsarkitekt har du en solid kompetens för att ha hållbarhetsroller i organisationen och för att ännu bättre hantera kommunikationen med såväl medarbetare, chefer, styrelse som externa intressenter.

Utbildningen fördjupar din kunskap om:

 • Omvärld, hållbarhetsstrategi och affärer
 • Styrning av hållbarhet
 • Ägarstyrning
 • Hållbar värdekedja
 • Hållbara inköp
 • Hållbar produktutveckling
 • Varumärke och hållbarhet
 • Partnerskap och hållbarhet

Forskning och praktik i samverkan – kvalificerad ämneskunskap och förmåga till praktiskt genomförande

Kursledningen består av forskare, experter, näringslivsföreträdare, rådgivare och praktiker i en effektiv pedagogisk mix för att maximera balansen mellan teoretisk förståelse och förmågan till praktiskt genomförande.

Utbildningen består av 4 kursdagar följt av ett interaktivt halvdagswebinar (2 + 2 + 1 dagar) där vi går igenom och diskuterar examensuppgiften. Kursen löper över en period av tre månader.

Definitioner – hållbarhet och arkitektrollen

Hållbarhet är ett stort brett begrepp som ibland kan vara svårt att greppa. I den här kursen definierar vi hållbarhet genom Tripple Bottom Line, vilket är den vedertagna definitionen. Detta innebär att man studerar hållbarhet genom tre perspektiv: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. I kursen kommer vi att gå igenom dessa perspektiv och förklara varför det behövs hållbarhet inom alla tre perspektiven för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

En arkitekt, i organisationssammanhang, är en strateg. MIT, Massachusetts Institute of Technology, definierar en organisations arkitektur som ”a shared vision of how a firm will operate”. En arkitektur sammankopplar de strukturella delarna av en organisation med affärsstrategin.

En hållbarhetsarkitekt arbetar därför med att koordinera verksamhetens hållbarhetsarbete – såväl strategier som praktiskt genomförande – så att det linjerar med organisationens affärsstrategier och mål, samt som ger verksamheten strategisk nytta för sina hållbarhetsinvesteringar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av 4 kursdagar följt av ett interaktivt halvdagswebinar (2 + 2 + 1 dagar) där vi går igenom och diskuterar examensuppgiften. Kursen löper över en period av tre månader.
 

Dag 1:

TEMAN: OMVÄRLD | HÅLLBARHETSSTRATEGI | AFFÄRSSTRATEGI | PARTNERSKAP

Strategi och hållbarhet (Tommy Borglund)

Hur man gör en hållbarhetsstrategi med omvärldsanalys, intressentdialog, prioriteringar och fokusområden. Koppling av hållbarhetsstrategi till företagets övergripande affärsstrategi. Shared Value strategier och dubbelt värdeskapande. Lönsamhet och hållbarhet.

Partnerskap (Lisa Nilsson)

Hur man samarbetar med andra aktörer för att nå övergripande mål, att göra en förändring, kring en hållbarhetsfråga. Hur man etablerar och styr ett partnerskap – sätt att få partnerskap att fungera. Hur man kopplar samarbetet med organisationer och samhällsföreträdare till sin egen affärsstrategi. Exempel från näringslivet. Exempel på Best Practice och hur partnerskap kan förbättra affärsmodellen. Hur arbete med strategiskt partnerskap kan kopplas till relevanta resultatindikatorer. Varför är det svårt och vad krävs för att lyckas?

Dag 2:

TEMAN: HÅLLBAR VÄRDEKEDJA | HÅLLBARA INKÖP | CIRKULÄR EKONOMI

Hållbar värdekedja (Frans Prenkert)

Arbete med företagets värdekedja och hur man gör den mer hållbar. Genomgång av miljöfrågor och sociala frågor kopplat till värdekedjan. Logistik och distributionsfrågor. Innovation och förändring. Klimatfrågans roll. Exempel såsom elektrifiering och fordonsindustrin.

Hållbara inköp (Katarina Arbin)

Varför hållbara inköp är viktigt och inköpsfunktionens möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Identifiera och diskutera hållbarhetsrisker längs värdekedjan och går igenom strategier, processer och verktyg som företag och organisationer kan använda för att säkerställa hållbara inköp och leverantörsansvar. Vi lyfter och diskuterar cirkuläritet relaterat till inköp och ger vägledning i hur i större utsträckning arbeta med cirkulärt inköp.

Dag 3:

TEMAN: STYRNING AV HÅLLBARHET | HÅLLBARHETSREDOVISNING | ÄGARSTYRNING

Styrning av hållbarhet (Sabina Du Reitz)

Genomgång av olika styrmodeller för hållbarhet och metoder/sätt att organisera kring hållbarhet. Hur arbeta med matrisorganisationer. Hållbarhetschefens roll i ledning och styrning. Hur sätta mål och följa upp med nyckeltal. Val av KPIs och olika typer av KPIS.

Från ägarvision till en hållbar affärsstrategi (Lisa Rejler)

Hur man hanterar ekonomiskt, socialt och ekologiskt helhetsansvar. Stegen från Ägarvision / Väsentlighetsanalys / GAP-analys / Intressentkrav / Hållbarhetsmodell. Diskussion om ansvarsfulla investeringar, godkänd som leverantörer för exempelvis teknikkonsulttjänster.

Hur man arbetar med hållbarhet i uppdragsprocessen inklusive metoder för att mäta och följa upp hållbarhetspåverkan i uppdrag. Diskussion av projekt som, på olika sätt, bidrar till en hållbar utveckling och FNs globala mål.

DAG 4:

TEMAN: HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING | VARUMÄRKE OCH HÅLLBARHET

Hållbar produktutveckling (Pontus Cerin)

Det blir allt viktigare att få med hållbarhetsdimensionerna när ett företag utvecklar nya produkter och tjänster. Hur arbetar man på ett integrerat sätt med produktutveckling kopplat till hållbarhet? Hur samarbetar man med andra funktioner på företaget som inköp, försäljning, juridik och marknadsföring genom en strukturerad process. Hur kan hållbarhet vara en viktig del i utformningen av konstruktionsavdelningens mål och verktyg, exempelvis genom ”Design-for-Environment”? Det är frågor vi diskuterar i detta pass.

Varumärke och hållbarhet (Martin Behm)

Företagets varumärke är en avgörande resurs för att nå uppsatta hållbarhets- och affärsmål. Varumärket förtydligar verksamhetens syfte, riktning och värdegrund, tillför värde och relevans för intressenter och särskiljer verksamheten gentemot konkurrenterna. Ett starkt och aspirerande varumärke skapar engagemang, en vi-känsla och underlättar rekrytering. Under avsnittet lär du dig hur affärs- och hållbarhetsstrategin integreras med varumärket, vilka delar som ingår i en varumärkesplattform och hur de förhåller sig till varandra samt vikten av varumärkets identitet och kommunikation.

DAG 5 (WEBINAR):

TEMA: GENOMGÅNG HEMUPPGIFTER

Under webinariet presenterar gruppdeltagarna sina hemuppgifter som sedan diskuteras tillsammans med kursledning och övriga kursdeltagare.

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är högre chef och behöver ha hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som i första hand har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer som behöver bredda sin kunskap inom hållbarhet för att kunna ta ett delansvar för frågorna
 • Projektledare som ofta kommer i kontakt med hållbarhet
 • Personer inom utveckling och innovation som vill integrera hållbarhet
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som vill utvecklas inom hållbarhet
 • Uppdragsledare och Byggledare
 • Ingenjörer och Teknikkonsulter
 • Affärsområdeschefer
 • Divisionschefer
 • Miljö- och kvalitetschefer

Utbildningens lärare

Tommy BorglundTommy Borglund
Partner på Forever Sustainable

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Katarina ArbinKatarina Arbin
Partner på Forever Sustainable

Katarina är lärare och forskare vid Örebro universitet med inriktning mot hållbara försörjningssystem och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är medförfattare till den svenska versionen av ”Purchasing and Supply Chain Mangement” tillsammans med Arjan van Weele och har under många år undervisat och forskat inom området hållbara inköp och leverantörsansvar.

Lisa NilssonLisa Nilsson
Associated Expert på Forever Sustainable

Lisa har mer än 10 års erfarenhet från samarbeten med det omgivande samhället och affärsutveckling från roller som fundraiser samt senior affärsutvecklare och bolagsansvarig på Örebro universitets excellensinkubator. Hon har också erfarenhet från den privata sektorn, senast som hållbarhetsstrateg för bolaget Danfo AB. Lisas erfarenhet inom partnerskap är att för företag som vill stärka sin konkurrenskraft och innovationsförmåga så är allt oftare samverkan mellan samhällets breda spektrum av olika aktörer en viktig faktor.

Lisa RejlerLisa Rejler
Associated Expert på Forever Sustainable och Styrelseledamot på Rejlers samt medlem i nationella juryn för EY Entrepreneur of the Year

Lisa har en magisterexamen i Internationella Relationer och Ekonomi från Göteborgs universitet. Hon har 18 års erfarenhet av ledande positioner inom kommunikation, hållbarhet, Investerar relationer och marknadsföring. En del av den tiden i teknikkonsultföretaget Rejlers AB, noterat på Nasdaq OMX. Lisa har stor erfarenhet av företagsutveckling och att anpassa företag till omvärldens hållbarhetskrav samt ta fram hållbara affärsstrategier i linje med vision & mål.

Martin BehmMartin Behm
Associated Advisor på Forever Sustainable

Martin är en etablerad varumärkesstrateg och konceptutvecklare som specialiserar sig på hållbarhet och samhällelig påverkan. Han har arbetat för kända företag och varumärken på ledande kommunikations- och reklambyråer i mer än två decennier. Han är regelbunden gästföreläsare vid Textilhögskolan i Borås och har en magisterexamen i globalisering, varumärken och konsumtion från Lunds universitet.

Sabina du RietzSabina Du Rietz
Associated Expert på Forever Sustainable

Sabina är biträdande professor vid Örebro universitet och dess centrum för hållbar verksamhet och centrum för empirisk forskning om organisationskontroll. Hon har över tio års forskningserfarenhet inom hållbarhet och affärer och har tidigare arbetat vid Norwegian School of Economics och Stockholms universitet. Sabina har en professionell bakgrund inom finans och specialiserar sig på hållbara investeringar, hållbarhetskontroll och cirkulär ekonomi.

Frans PrenkertFrans Prenkert
Associated Expert på Forever Sustainable

Frans är professor i företagsekonomi med mer än 20 års forskningserfarenhet och företagsrådgivning inom industriell marknadsföring, affärsutveckling, samarbete och innovation i företagsnätverk. Han är specialiserad på försörjningskedjor och försörjningssystem och är särskilt intresserad av hållbarhetsfrågor kopplade till dessa områden.

Pontus CerinPontus Cerin
Associated Expert på Forever sustainable

Pontus är docent vid Linköpings universitet med forskningsbakgrund vid KTH, Umeå universitet och Åbo akademi. Han är specialiserad på hållbara investeringar, innovation och styrning av hållbarhet.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 34.900 kr ex moms.

I priset ingår certifiering, 4 kursdagar samt 1 halvdags webinar, lunch samt för- och eftermiddagsfika under kursdagarna samt full dokumentation.

Datum och tider

Dag 1-2: 10-11 februari 2021 (kl. 09:00-16:30 båda dagarna)
Dag 3-4: 17-18 mars 2021, (kl. 09:00-16:30 båda dagarna)
Dag 5 (webinar): 13 april 2021 (mellan kl. 09:00-12:00)

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.

Kurslokal

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm

MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online.