Affärsinriktad Digital Transformation

3 500 kr11 900 kr

KURSSTART 22 oktober 2019
LOKAL F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Nollställ
Artikelnr: adigtr Kategori:

Så driver du digital transformation parallellt med befintlig verksamhet

Digitalisering driver omfattande förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Det skapar utmaningar eftersom de flesta linjeorganisationer är hårt optimerade för att leverera på den existerande affärsmodellen och inte riggade för att parallellt förändra verksamheten. Utmaningen ligger i att balansera mellan existerande verksamhetsmodell (som genererar dagens intäkter) med den förändrade affärslogik som digitaliseringen medför (framtidens intäkter och affärslogik).

Syftet med kursen Affärsinriktad digital transformation är att ge dig verktygen för att designa, organisera och leda digitala förändrings- och transformationsprojekt som går på tvärs i organisationen och som behöver utvecklas och balanseras parallellt med dagens befintliga verksamhet.

Ett kurskoncept som stärker din och organisationens förmåga att lyckas i affärskritiska digitaliseringsprojekt

Anders PerssonANDERS PERSSON, fd CIO på Apoteket, nu chef verksamhetsutveckling på PRV och aktuell som kursledare på Affärsinriktad Digital Transformation

Nyckelkomponenter för framgång

Nyckeln till värdeskapande digitaliseringsprojekt är medvetna och strategiskt förankrade beslut om vilka delar av verksamheten som ska digitaliseras, en organisationsform som inkluderar alla berörda verksamhetsdelar och säkerställer stabil framdrift, samt en styrningsmodell och ett förändringsledarskap som vallar för minimal friktion genom bred acceptans i organisationen och högt förtroende för målbilden.

Kursen lär dig designa, planera, organisera och genomföra en framgångsrik digital transformation

Steve BrdarskiSTEVE BRDARSKI, senior rådgivare och kursledare för Affärsinriktad Digital Transformation

Kursens format och innehåll

Kursen är uppdelad i tre sammanhängande kursdelar: individuella onlinebaserade förstudier (del 1) följt av en klassrumsbaserad heldagskurs i helklass (del 2) och ett avslutande webinar (del 3).

Den inledande onlinekursen Introduktion till digitala transformationer ger en översikt över de digitala drivkrafterna, hur digitaliseringen påverkar organisationer och företag samt vad som krävs av dig som ledare för att utveckla organisationens digitala förmåga.

Den klassrumsbaserade heldagskursen lär dig hur du översätter digitaliseringens effekter till din egen organisation, designar ett genomförande av ett digitaliseringsinitiativ, bygger och utvecklar kompetensen i din organisation för att genomföra digitaliseringsinitiativ och säkerställer att projektet får fäste i organisationen och ger önskat resultat.

Kursdagen avslutas med ett deltagarna får en hemuppgift som redovisas under det avslutande webinariet (Del 3).

Under kursen lär du dig bland annat:

 • Hur du översätter digitaliseringens effekter till din egen organisation, era kunders behov och förutsättningar
 • Hur du kommunicerar den digitala transformationen internt
 • Hur du bygger kompetenser och förmågor i organisationen för att driva och implementera digitala agendor
 • Hur du designar och planerar digitala transformationsprojekt
 • Portföljhantering och ledning av multipla projekt
 • Effektivt affärsmannaskap – ekonomi, business case, förhandling, upphandling och leverantörsstyrning
 • Uppföljning av programmet – så här gör du steg för steg
 • Framgångsrik förändringsledning och program-/projektkommunikation

Nedan finner du en kortfattad faktaruta av kursupplägget samt under den en detaljerad beskrivning av kursens upplägg och disposition.
 

Kortfattad faktaruta:

Onlinebaserade självstudier
Du kan inleda de onlinebaserade självstudierna direkt efter registrering till till kursen.

Kursens övergripande upplägg
För dig som valt hela kurspaketet. Kursen genomförs i Stockholm.

 • Förberedande onlinekurs (ca 2,5 timmars material)
 • 22 oktober: Kursdag i helklass
 • 22 okt-8 nov: Hemuppgift
 • 8 november kl. 10:00-12:00: Webinar (presentation hemuppgift)

[Två studiealternativ]: Endast onlinekurs
Du som vill ha god kunskap och förståelse för ämnesområdet men som inte har ett direkt behov av att fördjupa ditt lärande genom praktiska övningar och förbereda dig för implementering i lärarledd workshop i helklass väljer att endast registrera dig för onlinekursen.

[Två studiealternativ]: Hela kurspaketet
Du som vill lära dig kursinnehållet på djupet, öva praktiskt och förbereda dig för implementation i din egen organisation väljer att anmäla dig till hela kurspaketet som innehåller såväl onlinekurs, praktisk workshop i helklass, individuell hemuppgift samt uppföljande webinar med genomgång och diskussion av hemuppgifter.

Språk
Kursen är i sin helhet på svenska.

Del 1: Förberedande onlinekurs (8 lektioner, ca 2,5 timmars material)

1. Introduktion

 • Introduktion till kursen och översikt över området
 • Digitalisering och digitala transformationer, vad är det och vad krävs?
 • Varför är det så svårt och vad krävs för att lyckas

2. Strategi och design av transformationen

 • Genomförandestrategi
 • Design av strukturer och Digitaliseringen
 • Business case – värdering och precisering
 • Ritningar och ritningsunderlag

3. Planering av digitala transformationer

 • Planering av digitaliseringens genomförande och dess olika delar
 • Kritiska affärshändelser som styr planeringen

4. Organisering av Digitala Transformationer

 • Design av genomförandeorganisation och dess olika delar
 • Digitaliseringens påverkan på organisationer
 • Exempel på genomförandeorganisationer
 • Hur designar du din egen genomförandeorganisation?

5. Styrning av digitala transformationer

 • Att styra och genomföra komplexa digitaliseringar
 • Styrmodeller – hur tar du fram din egen styrmodell
 • Styrande principer

6. Genomförande

 • Mätning och uppföljning
 • Outsourcing och arkitekturstyrning
 • Att leda digitala transformationer – praktiska erfarenheter

7. Leda och förändra

 • Grunder i förändringsledning
 • Förändringskommunikation
 • Formella och informella nätverk

8. Avslutning/sammanfattning

 • Överflygning av kursens olika delar
 • Summering av verktyg och områden som gåtts igenom

 

Del 2: Klassrumsbaserad kursdag i helklass (22 oktober 2019)

Kursdagen varvar föreläsningar med interaktiva diskussioner och praktiska övningar.

09:00 Välkommen och inledning

09:30 Digitala drivkrafter och utveckling – en marknadsorientering

 • Vad händer på marknaden?
 • Vilka är de viktigaste digitala trenderna?
 • Vilka teknikskiften och -utvecklingar pågår?

10:00 Digitaliseringens påverkan på organisationer och företag

 • Vilka effekter räknar man med att digitaliseringen kommer att ge?
 • Hur kommer organisationer generellt påverkas av digitaliseringen?
 • Vilka konsekvenser kan digitaliseringen få på organisationen

10:30 Kaffe

10:45 Hur styr jag min egen digitala agenda?

 • Hur översätter man digitaliseringens möjligheter till sin egen organisations behov och förutsättningar?
 • Hur sätter man riktningen på digitaliseringen?
 • Vilka delar behöver man justera?
 • Hur uppskattar man omfattningen?

12:00-13:00 Lunch

13:00 Hur organiserar och leder jag den digitala transformationen?

 • Hur designar du din egen genomförandeorganisation?
 • Styrmodeller – hur tar du fram din egen styrmodell?

14:30 Planering

 • Planering av digitaliseringens genomförande och dess olika delar
 • Kritiska affärshändelser som styr planeringen

15:00 Kaffe

15:15 Hur utvecklar jag min organisations digitala förmåga?

 • Hur säkerställer man att man lyckas implementera sin digitala agenda och uppnå önskade effekter?
 • Hur bygger man kompetensen i organisationen för att driva och implementera digitala agendor?
 • Hur kommunicerar man den digitala transformationen internt?

16:45 Dagen avslutas

Del 3: Webinar (8 november 2019, kl. 10:00-12:00)

Presentation, genomgång och diskussion av hemuppgiften.

Målgrupp

Kursen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer med digitalisering på sin agenda och som behöver förstå hur man översätter digitaliseringens effekter till sin egen organisation, kundernas behov och förutsättningar, samt hur man bygger och utvecklar kompetensen i organisationen för att driva och implementera digitala förmågor. Personer som söker praktiska verktyg att designa, planera, organisera och genomföra en omfattande digital transformation.

Exempel på yrkesroller som kursen riktar sig till: Affärs- och utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef, Change manager/förändringsledare, Projekt- och Programchef, personer som arbetar i Projekt- och Programkontor eller liknande yrkestitlar med ett intresse för digitalisering samt förändrings- och transformationsprojekt eller -program.

 

Kursens lärare

Anders PerssonAnders Persson har under de senaste åren arbetat som IT-chef, CIO och Senior rådgivningskonsult. Han har lång erfarenhet av komplexa transformationsarbeten. Idag arbetar Anders som ansvarig för Verksamhetsutveckling och IT på PRV.

 

 

Steve BrdarskiSteve Brdarski arbetar som senior rådgivare på Oribata Consulting. Han har lång erfarenhet av projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering av IT-system.

Kursavgift

ENDAST ONLINEKURS Avgift endast onlinekurs är 3.500 kr ex moms.

HELA KURSPAKETET Avgift för Hela kurspaketet är 11.900 kr ex moms.

I priset för Hela kurspaketet ingår den förberedande onlinekursen, en kursdag i helklass inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation, hemuppgift samt ett avslutande webinar.

Du får tillgång till onlinekursen direkt i samband med registrering.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå Hela kurspaketet så utnyttjar du vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.
 

Kurslokal

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm