Cyberspace sätter inga gränser – hotbilden finns överallt

Cyberspace sätter inga gränser

Cyberrisker, cyberattacker, cyberhot och cybersäkerhet. I dag sätter vi ordet ”cyber” framför flera viktiga begrepp.

Ordet ”cybersäkerhet” är högaktuellt och på agendan hos många bolag och organisationer runt om i landet. Vad betyder det egentligen och hur kan vi bättre förstå hur vi hanterar den nya verklighet som cyberrymden introducerat? Som med alla nya områden krävs ökad förståelse genom utbildning och det är bakgrunden till att Edlegio inlett ett utbildningssamarbete med företaget Molndrift som organiserar många specialister på just cybersäkerhetområdet.

Vi träffade två av lärarna på Edlegios kurs Certifierad Cyber Security Specialist – Christina Erikson och Daniel Tiru för att få tips på hur vi förbättrar vår cyberberedskap och för att reda ut några begrepp.

Riksbanken har definierat cybersäkerhet som ”i ökad utsträckning skydd av de nätverk som bildas då IT-system inom en organisation kopplas samman med IT-system som finns utanför organisationen”. Men vad betyder det i praktiken? Christina Erikson förklarar:

– Det handlar om att det nu finns nya riskområden utanför den egna organisationen som man behöver ta hänsyn till. Vi är mer beroende av tredjepartstjänster så som reseportaler, betalningstjänster och jämförelsesajter. Riskerna med dessa beroenden måste komma upp på bordet och hanteras. Vi behöver sedan designa skydden på nya sätt.

– Känslig information finns överallt, inte enbart i elektronisk form utan även i medarbetarens huvud och den är ofta spridd till många platser. Att skydda denna information för obehöriga och att samtidigt kunna leverera den till rätt person snabbt och korrekt är något som tas upp i säkerhetsarkitekturen ”Zero Trust” som blivit ett vedertaget arkitekturdesignmönster.

Vad innebär Zero Trust-arkitektur?

– Daniel vidareutvecklar och säger: Zero Trust innebär att man inte litar på någon, oavsett om personen är innanför brandväggarna eller sitter på ett internetkafé och vill nå applikationer och information. Här behövs helt nya verktyg och tankesätt när vi tänker säkerhetsskydd. Vi ser med denna typ av arkitektur till att alla användare oavsett roll blir verifierade och sedan presenterade med den tillgång till informationen som respektive användare skall ha.

5 tips för ökad cybersäkerhet

 • Kartlägg dina attackytor och risker
 • Komplettera ditt ledningssystem med kontroller för omedelbar åtgärd t ex NIST
 • Prioritera åtgärder och gör planer
 • Bygg upp ditt nätverk med externa partners
 • Integrera cybersäkerhetsarbetet i alla delar i verksamheten

BLI CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST I HÖST!

Utbildningen i cybersäkerhet ger dig grunderna i vad som händer inom cyberområdet på Internet och hur dagens trender påverkar IT miljön och den dagliga verksamheten., Vi tittar på vem som utför olika typer av attacker samt vad cyberattacker kostar företagen i tid och resurser. Deltagaren får en förståelse för hur begreppen risk, krav, skydd och kontroll hänger ihop och vad de betyder samt kunskap om hur man kan gå tillväga för att integrera cybersäkerhetsarbetet i organisationen.

Hur går egentligen en cyberattack till, vilka verktyg använder sig attackerarna av och hur kan man skydda sig emot dem? Utbildningen visar hur några olika cyberattacker går till och hur attackerarna arbetar för att du skall ha möjlighet att identifiera och implementera de skyddsåtgärder man behöver ha för att bygga upp sitt cyberförsvar.

Ett riskbaserat förhållningssätt ger dig hjälp att prioritera och lägga fokus och resurser på de områden inom din organisation där risken för en cyberattack är som störst. Utbildningen ger deltagaren grunderna i att arbeta riskbaserat för att på ett effektivt sätt hantera dina cyberrisker. Den förklarar även hur man på egen hand kan ta fram en riskmodell att utnyttja inom sin organisation.

Du väljer själv om du vill endast vill gå Grundkurs i Cyber Security eller gå hela vägen och bli Certifierad Cyber Security Specialist.

Kursstart är 25 september i Stockholm.

Du läser mer om kursen här »

Hitta nya affärsmöjligheter med 5G

5G Business Summit Stockholm 2019Med 5G runt hörnet är vi på väg in i en än mer uppkopplad värld. Femte generationens mobiltelefoni innebär snabbare och mer tillförlitlig uppkoppling vilket medför många nya affärsmöjligheter.

För att belysa 5G:s fulla kapacitet anordnar Edlegio i samarbete med NyTeknik och Affärsvärlden konferensen 5G Business Summit i Stockholm den 22 – 23 maj.

– Det ligger rätt i tiden att börja titta på de kommersiella möjligheterna med 5G nu. 5G kommer ha en stor inverkan på hur verksamheter fungerar i hela världen framåt. Många konferenser tittar idag på tekniken bakom 5G, men vi kommer att gå in mer på tillämpningar i olika branscher och på samhällsnivå, säger Henrik Abramowicz, som tilllsammans med Edlegio är initiativtagare till 5G Business Summit.

5G-nätet kommer att möjliggöra högre datahastigheter, minskade fördröjningar, lägre energiförbrukning, lägre kostnader och högre systemkapacitet. Bland annat spås tekniken innebära en ökning av IoT-teknologi (Internet of Things) inom olika branscher. 5G bidrar med den infrastruktur som behövs för att transportera stora mängder data och stödja flera uppkopplade enheter parallellt.

– Vi ser hur 5G kommer att underlätta för många branscher. Inom transportsektorn kommer man att använda 5G för att hantera autonoma bilar som behöver vara konstant uppkopplade för att vara säkra. Tillverkningsindustrin kommer kunna öka sin produktivitet när uppkopplad IoT-teknik blir mer tillförlitlig, menar Henrik Abramowicz.

5G Business Summit är utformad för att ge en grundförståelse och konkreta verktyg för att utveckla nya affärsmöjligheter kopplade till användandet av 5G. Under två dagar kommer talare och workshop-ledare att gå igenom hur olika branscher kan dra fördel av 5G-tekniken, så som tillverkningsindustrin, transportsektorn, sjukvården och media.

– Många har frågor kring hur snabbt 5G kommer att utvecklas och hur det faktiskt kan tillämpas inom olika branscher. 5G kommer att innebära en ökad digitalisering av samhället i stort. Som företag eller samhällsorgan är det viktigt att förstå 5G:s fulla potential och börja planera strategiskt för att inte riskera att hamna på efterkälken, menar Henrik Abramowicz.

Program under konferensen

Konferensen hålls på engelska och har ett internationellt perspektiv där man diskuterar 5G:s kapacitet i hela Europa. Första dagen kommer att bjuda på en rad inspirationsföreläsningar och konkreta case kring tillämpningar från företag, akademi och samhälle.

Kenneth Wallstedt från Ericsson kommer prata om hur 5G kan underlätta och digitalisera affärer. Markus Dillinger från Huawei och Karolina Bjurehed från Volvo Cars har varsitt föredrag där de kommer att lyfta olika perspektiv kring vad 5G innebär för uppkopplade bilar. Nokias Volker Ziegler kommer ge exempel på ett antal faktiska tillämpningar av 5G. Olle Gelin från Skogforsk kommer koppla nyttan med 5G till skogsbruksindustrin.

Efter lunch äger en paneldebatt rum där 5G kommer att diskuteras ur ett makroekonomiskt perspektiv. Panelen kommer bland annat diskutera hur 5G-teknik kan leda till ökad tillväxt och nya jobb i samhället. Paneldeltagare är Marie Wall från Näringsdepartementet, Helena Nordman-Knutsson från Hallvarsson & Halvarsson, Colin Willcock från The 5G Infrastructure Association och Peter Stuckmann från Europakommissionen.

– 5G-infrastrukturen kommer bli den uppkopplade världens motor framåt och möjliggöra många nya affärsmodeller, processer och partnerskap. Vi har samlat en rad talare från olika industrier och perspektiv för att belysa affärsmöjligheterna med 5G för att ge besökare en så bred förståelse som möjligt, berättar Henrik Abramowicz.

Konferensens andra dag kommer att bestå av olika workshops där man kan fördjupa sig mer i specifika tillämpningsområden. Teman för dagen kommer bland annat vara uppkopplade fordon, tillverkningsindustrin och stadsförvaltning kopplad till 5G. Under dagen kommer deltagare få jobba i team tillsammans med en business coach för att öka sin förståelse för konkreta tillämpningar av 5G inom ett specifikt område.

Läs mer och köp biljetter till 5G Business Summit – Driving Transformation som äger rum den 22 – 23 maj på Electrum i Kista strax utanför Stockholm.

With 5G around the corner, we are entering an even more connected world. The fifth generation of mobile telephony means faster and more reliable connectivity, which leads to many new business opportunities. To highlight 5G’s full capacity, Edlegio, in collaboration with NyTeknik and Affärsvärlden, organizes the 5G Business Summit conference in Stockholm on May 22-23 (more information in English here).

Be inte kunderna bekräfta din egen världsbild!

Customer Insights Creation-artikel

Alla pratar om kundcentrering och att man sätter kunden främst i såväl företagets löpande verksamhet som i exempelvis tjänste- och produktutvecklingen. Detta är lätt att säga, men desto svårare att göra på ett strukturerat sätt. Och handen på hjärtat, är det inte egentligen så att vi i många fall faktiskt ber kunderna bekräfta vår egen världsbild och önskan snarare än att öppna upp frågeställningen för att låta kunderna VERKLIGEN definiera sina behov?

För att reda ut begreppen och få några handfasta tips så intervjuade vi Anders Ångström, senior rådgivare inom kundinsiktsområdet och kursledare på Edlegios aktuella kurs Customer Insight Creation.

Anders, du har ju ägnat större delen av din karriär åt att övertyga företag om hur viktigt det är att sätta sig in i sina kunders behov. Vilka är de största problemen du möter?

”Det brukar på ett eller annat vis handla om att företag:

 • Definierar sig själva utifrån de produkter de säljer snarare än vad de hjälper kunderna
  att åstadkomma.
 • Är övertygade om att det räcker att ha en ”bättre” produkt och kommunicera positivt om den för att motivera kunderna att kasta ut sina existerande lösningar
 • Lägger mer energi på att trycka ut sina produkter brett än på att hjälpa de kunder som har störst anledning att göra slut med dagens lösning att köpa och lyckas.

Följden blir att de utvecklar erbjudanden som inte är tillräckligt relevanta, och kommunicerar dem på ett sätt som inte engagerar kunderna.”

Men det där har vi känt till och pratat om i decennier. Idag har väl alla produkt- och marknadschefer kundcentrering som ett centralt ledord?

”Att agera kundcentrerat är en mycket större utmaning än att prata om kundcentrering. Många tycker att de redan har en bra dialog med sina kunder men bedrar sig. Till att börja med blandar de ihop behov och lösning vilket får dem att tala om fel saker” menar Anders.

”Kundens behov och den egna lösningen är två helt olika saker som inte kan beskrivas med samma ord. För kunden är produkten bara ett verktyg, ett medel för att uppnå någonting som är viktigt för kunden. För leverantören är den universums centrum.”

”De flesta företag har utvecklat ett väldigt tydligt språk som beskriver de egna lösningarna. Det språket förstår alla i verksamheten. Problemet är att de inte alls har tydliga ord och begrepp som beskriver kundens behov.”

”De flesta försöken att förstå och enas kring vilka verkliga behov som ska adresseras och kommuniceras brukar därför sluta i endera flum och förvirring eller att man helt sonika ’hittar på’ kundbehov som bekräftar den linje man vill driva. Man drar den felaktiga slutsatsen att ’kunden behöver en borrmaskin med hög effekt’ i stället för att ’kunden behöver fästa tunga föremål i hårda väggar’” säger Anders.

Jo det där känns igen, många har svårt att sluta se sig själva och sina produkter som guds gåva till mänskligheten. Är det en hopplös kamp du utkämpar eller ser du något hopp i tunneln?

”Ja det gör jag faktiskt. Under de senaste fem åren har tre svallvågor svept in över näringslivet som var och en på sitt sätt driver kundfokus och efterfrågan på verklig kundinsikt:

 • Design thinking sätter kundens behov i centrum för system- och tjänsteutveckling
 • Content marketing bygger på att leverantörer kan skapa relevant content som deras kunder verkligen är motiverade att läsa
 • Säljmetodiken Challenger sale förutsätter att leverantörer förstår valda delar av sina kunders behov och utmaningar bättre än kunderna själva gör”

Vad tycker du är allra viktigast att tänka på när jag vill sätta mig in i kundernas verkliga behov?

”Att fokusera på vad kunden egentligen vill åstadkomma är förstås väldigt viktigt. En annan sak som många förbiser är att om man talar med kunderna på fel sätt så kommer de att ljuga. Vi brukar prata om kunders missriktade vänlighet mot leverantörer.

”När företag och innovatörer stämmer av sina affärs- och lösningsidéer med kunder så förstår kunderna vilka svar de vill ha, och drar sig för att göra dem besvikna. Att vara positiv och önska dig lycka till kostar ingenting. Kundernas ’falska’ positiva svar bekräftar företagens önsketänkande. Den giftkyssen är absolut livsfarlig, kundernas välvillighet kan leda dem rakt ner i avgrunden. Innovatörer, som slukar positiva signaler, råkar mest illa ut.”

”För att undvika det problemet så ska du inte ge kunden ledtrådar om vilka svar du hoppas få. Därför ska du aldrig be kunden om feedback på din affärsidé eller lösning i början av diskussionen. Den ska du stämma av separat” menar Anders.

Vilka andra misstag ser du företag göra när de vill förstå sina kunder bättre?

”De talar med fel kunder, kunder som saknar erfarenhet av de utmaningar och problem som du vill diskutera. Det leder också till felaktiga slutsatser. Personer som ställt upp på att bli intervjuade vill ju vara hjälpsamma och om de har svaren så kommer de ofta att spekulera.”

Anders fortsätter ”tala därför bara med kunder som verkligen har aktuella och relevanta erfarenheter av de behov och utmaningar du vill förstå. Om du tex vill förstå vilka utmaningar privata vårdcentraler måste övervinna när de ska byta journalsystem så ska du tala med just den typen av vårdcentraler som genomfört ett sådant byte under de senaste åren.

Diskutera sedan bara händelser, utmaningar och problem som redan inträffat. Be inte kunden spekulera om framtida situationer.”

Du lägger väldigt stor vikt vid att fokusera på kundernas utmaningar och problem. Är inte det ett väl negativt tankesätt. Kunderna söker väl i minst lika hög utsträckning efter möjligheter att utveckla sin affär och verksamhet?

”Vad bra att du tog upp den saken” säger Anders. ”De flesta drivande personer är ju väldigt positiva till sin natur och tar för givet att deras kunder hela tiden letar efter möjligheter att ”förbättra” allt möjligt. Den bistra verkligheten är att kunderna oftast har fullt sjå att få sin verksamhet att gå ihop. De har vare sig tid eller resurser över till alla de ”möjligheter” som deras leverantörer vill sälja på dem.”

”Det första du behöver förstå är om det problem du riktar dig mot över huvud taget finns i kundernas verklighet. Att du har en ”bättre” lösning räcker inte för att kunden ska köpa.”

”För att få kunden att prioritera förändring krävs tidskritiska problem med allvarliga konsekvenser som kunden inte kan leva med. Du behöver hjälpa kunden att GÖRA SLUT med dagens lösning först. För att klara det måste vi först förstå:”

 • Vad kunderna vill åstadkomma, dvs vilket jobb de vill ha gjort,
 • Vilka resultat de vill uppnå,
 • Hur de försöker lösa sina behov idag,
 • I vilken mån de lyckas göra det,
 • Vilka problem – hinder och utmaningar som kommer i vägen
 • Varför de inte lyckas lösa dem,
 • Vilka konsekvenserna blir

Kan du ge några fler råd till företag som vill förstå sina kunder bättre om hur de kan komma igång?

”Nyckeln är att skilja religiöst mellan behov och lösningar och arbeta med rätt frågeställningar. När företag gör det börjar det hända saker. När de sedan tar klivet ut från
mötesrummet och ger sig ut i verkligheten och träffar riktiga kunder förändras allt. Det är oerhört lärorikt.”

”Därefter finns det förstås massor med metodik och verktyg som hjälper produktledning, utveckling, marknadsföring och kommunikation, leverans, driftsättning, service och eftermarknad att bena ut vad kundens svar får för konsekvenser för deras arbete.”

”Allt börjar dock med att ställa rätt frågor!” avslutar Anders intervjun.

Vill du lära dig arbeta strukturerat med kundinsikt?

Kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360° ger dig handfasta verktyg och tips för att konkret fånga upp och implementera verklig kundinsikt i din verksamhet.

Kursen ges den 4 april 2019 i Stockholm. Du läser mer här.

Varmt välkommen!

2019 – året då 5G går från skrivbordsprodukt till verklighet!

5G Summit - Nordic Conference

5G är den femte generationens mobiltelefoni som lovar förbättringar utifrån flera olika perspektiv: högre datahastigheter, minskad fördröjning i nätverket, lägre energiförbrukning, lägre kostnader, mer systemkapacitet och avsevärt högre täthet av enheter. För att klargöra 5Gs fulla kapacitet arrangerar Edlegio i nära samarbete med våra strategiska mediepartners Ny Teknik och Affärsvärlden 5G Business Summit – Driving Transformation. Ambitionen är att skapa ett årligt högaktuellt event som belyser de viktigaste aspekterna av nya 5G.

Under två innehållsrika dagar går vi igenom allt från tillämpningsområden, möjliggörande av nya produkter och tjänster, teknikkrav, säkerhetsaspekter och effektiviseringsvinster. 5G Business Summit kommer ge dig ökad förståelse och insikt kring hur du:

 • skapar nya strategiska affärsmöjligheter, nya affärsmodeller och ny affärslogik
 • driver innovation, tillväxt, transformation och produktivitet
 • identifierar och formar värdeskapande partnerskap
 • säkra ditt företags kompetensstruktur för fortsatt tillväxt
 • upptäcker och kapitaliserar på nya dimensioner av affärslandskapet

Den 22-23 maj slår vi upp dörrarna på Electrum i Kista och lämnar vi över ordet till landets främsta experter inom området och flera globala keynotetalare som levererar sin syn på hur du bäst positionerar dig för att utnyttja den massiva satsningen på 5G och raden av affärsmöjligheter i svallvattnet. Lyssna till bl.a.

 • Mats Lundbäck, CTO, Telia
 • Volker Ziegler, Head of 5G Leadership, Nokia Mobile Networks
 • Kenneth Wallstedt, Director Technology Strategy, Ericsson
 • Helena Nordman-Knutson, Executive Director, Hallvarson & Halvarson
 • Markus Dillinger, Director for 5G Industry Communication, Huawei
 • Mischa Dohler, Full Professor in Wirless Communications, King’s College, London

Klicka här för mer information och anmälan!

Varmt välkomna till två innehållsrika dagar i maj!

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Den digitala teknikutvecklingen står inför ett exponentiellt genomslag, och företag, organisationer och samhället är på väg att drabbas av en digital tsunami. En ny våg av IT-driven konkurrens ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheten.

Varför är det då så svårt med att genomföra digitala transformationer, och vad krävs för att lyckas? Vi intervjuade Anders Persson, fd CIO på Apoteket, chef verksamhetsutveckling på PRV, och Steve Brdarski, senior rådgivare på Oribata Consulting som båda har lång erfarenhet av stora digitala transformationsprogram och som även är aktuella som kursledare på Edlegios kurs Affärsinriktad digital transformation.

”Datorer blir bättre och snabbare, kommunikationen sker snabbare, replikering kostar inget och varje kopia blir en perfekt kopia som kan distribueras varsomhelst omedelbart. Förmågan att kombinera olika idéer för att skapa nya affärsmodeller med hjälp av digital teknik ändrar spelplanen och spelreglerna för företag och organisationer, och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheterna.” säger Anders Persson.

Steve Brdarski fyller i, ”Digitaliseringen driver förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Organisationer är i regel bra på att designa lösningar, men – Organizations don’t change – people do! Det är viktigt att förstå de inbyggda svårigheter som uppstår i att driva förändringar av den omfattning som digitaliseringen utgör.

Behovet att ställa om till digitalt är stort, och många organisationer upplever utmaningar i den digitala omställningen. Komplexiteten och hastigheten i förändringar som drivs på av digitaliseringen ökar och gapet till organisationernas förändringsförmåga ökar.”

”Effekterna av digitaliseringen omfattar förändringar i teknik, processer, organisation, och nya affärsmodeller som genererar nya kundvärden. Att hantera effekterna av digitaliseringen kräver därför kompetenser som kan kombinera affärsmannaskap med teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar” menar Anders Persson och fortsätter:

”En omfattande digitalisering kräver stöd från alla i organisationen, och hantering av förändringar är till stora delar en ledarskapsfråga. Linjeorganisationerna är inte riggade för att hantera denna typ av genomgripande förändring som håller på att ske, och är idag oftast hårt optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen. De saknar därför resurser och förmågor att hantera de förändringar digitaliseringen kräver.”

Det som organisationen är duktiga på idag kan utgöra ett hinder för att läsa trender och förstå behovet av förändring. Digitaliseringen värderas med ögon i den nuvarande affärsmodellen och alla nydaningar kommer att jämföras mot det som fungerar idag. Här krävs en öppenhet och insikt i att alla svaren inte kommer att ges i närtid, men att man kontinuerligt behöver experimentera, testa och utvärdera nya idéer som kan påverka den nuvarande verksamheten.

”Företag och myndigheter behöver utveckla sina organisationers digitala förmågor och bli bättre på att anpassa sig till digitaliseringens möjligheter, innovera och affärsutveckla sin verksamhet, implementera digitaliserings-initiativen, och leda och genomföra förändringsarbetet” säger Anders Persson.

Sammanfattat som en ekvation så formulerar Steve det så här, ”Resultatet (R) av en framgångsrik digitalisering är en funktion av lösningens kvalitet (L), kompetensen hos den genomförande organisationen (O), och acceptansen hos den mottagande parten (A).

Sammanfattningsvis behöver organisationer bli bättre på att:

L : designa den digitala lösningen utifrån en affärsdriven visions- och  målarkitektur

O : bygga framgångsrika förändringsorganisationer med avvägd kompetens, styrmodell och planering

A : säkerställa att programmet får fäste i organisationen och ger önskat resultat i de påverkade målgrupperna

Alla komponenter är lika viktiga och har beroenden till varandra. Hur man integrerar komponenterna som förstärkande faktorer blir avgörande för hur väl man lyckas genomföra den digitala omställningen.

Avslutningsvis konstaterar Anders och Steve, ”eller för att citera Peter Greenwood, group executive director — strategy, CLP Group, i en undersökning som The Economist genomförde 2013”:

“Companies fail or fall short of their potential not because of bad strategies, but because of a failure to implement good ones”

Affärsinriktad digital transformation – ny kurs 30-31 januari!

Digitalisering driver förändring som går på tvärs genom organisationen. Det skapar utmaningar då de flesta linjeorganisationer är optimerade för att leverera på existerande affärsmodell – inte parallellt förändra verksamheten! Hur balanserar du då dagens affärs med den förändrade affärslogik som digitaliseringen medför (framtidens intäkter)?

Den nya kursen Affärsinriktad digital transformation ger dig verktyg för att designa, organisera och leda digitala förändringsprojekt som innefattar hela organisationen och som behöver utvecklas parallellt med dagens befintliga verksamhet.

Kursen går 30-31 januari i Stockholm.

Obs! Du får 1500 kr i rabatt på kursavgiften om du anmäler dig till kursen senast den 30 november. Ange koden ADT1500 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

Du läser mer om kursen och anmäler dig här »

Nytt nätverk för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling!

Nätverk för AnbudsgivareSom leverantör och anbudsgivare i offentlig upphandling vet du att området kontinuerligt utvecklas – lagar och praxis förändras och uppdateras, arbetsprocesser utvecklas och best practice förfinas i takt med att anbudsgivare, upphandlare och annan expertis testar gränser och nya innovativa lösningar.

Det finns mycket att lära av andra personer i samma situation – d.v.s av andra anbudsgivare. Och det finns mycket att lära av de upphandlingsjurister och andra experter som varje arbetsdag stöter på lärorika situationer, och som dag för dag ser små utvecklingssteg som tillsammans formar framtidens offentliga upphandlingsprinciper. Principer och arbetssätt som du som professionell anbudsgivare måste ha järnkoll på!

Vi har utbildat hundratals anbudsgivare under de senaste åren och i våra dialoger med dem har det framkommit en önskan att kontinuerligt få medverka i ett forum med andra anbudsgivare och experter för att skapa förutsättningar för löpande lärande, kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, inspiration och konkret problemlösning.

Nytt nätverk för dig som har den offentliga sektorn som kund

För att möta detta behov skapades Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling. Nätverket riktar sig till dig som arbetar som leverantör/anbudsgivare och har den offentliga sektorn som kund.

Medlemskap i nätverket gäller för ett år i taget. I medlemskapet ingår bland annat fyra organiserade nätverksträffar under året på förutbestämt tema under ledning av våra nätverksledare och gästexperter, individuella coaching-möten med våra upphandlingsjurister, kostnadsfri tillgång till alla Edlegios onlinekurser inom området, prenumeration på utvalda branschtidningar samt självklart mängder med inspiration, nya kontakter och kontinuerligt uppdaterad ämneskunskap!

Introduktionsrabatt

Som ett introduktionserbjudande kan vi erbjuda dig 20 procents rabatt på medlemsavgiften vid anmälan till nätverket senast den 13 december (Lucia). Du anger koden NW1312 i rutan för Rabattkod vid anmälan till nätverket.

Mer information och anmälan

Du läser mer om Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling här. Varmt välkommen med din ansökan om medlemskap inför 2019!

Ett tjugotal nya certifierade anbudsgivare – stort grattis!

Certifierade Anbudsgivare - Augusti - 2018

Den 29-30 augusti genomförde Edlegio tillsammans med lärarna Per Werling och Caroline Johannesson, båda upphandlingsjurister från e-Avrop och Kristian Pedersen, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen samt 20 energifyllda kursdeltagare kursen Certifierad anbudsgivare.

För kursdeltagarna inleddes kompetensutvecklingsresan med en onlinebaserad kurs som gick igenom både teoretiska och praktiska perspektiv på en upphandling utifrån såväl ett leverantörs- som ett upphandlarperspektiv. Därefter följde två kursdagar med djupdykningar i metoder för att analysera upphandlingsdokument, strategier för anbudsarbetet, elektronisk anbudsgivning, ESPD, anbudstaktik, spelteori, överprövning, förhandling och avtalsanalys. Kursen avslutades med ett examenstest och därefter certifiering.

Edlegio och kurslärarna önskar alla nyblivna Certifierade anbudsgivare ett stort grattis för en väl genomförd kurs med godkänt resultat.

Nästa kursomgång av Certifierad anbudsgivare sker den 16-17 oktober 2018. Anmälan är öppen.

Du läser mer om kursen här »

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

Hur marknadsför man ett kunskapsföretag? Hur bygger och förstärker man successivt sin position som ”thought leader”? Frågan är mångfacetterad och komplex, men högst relevant för de flesta konsultbolag och andra kunskapsintensiva tjänstebolag som säljer och levererar komplexa B2B-tjänster.

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

”Thought leadership”, eller kompetensledarskap, innebär att ta den kunskapsmässiga tätpositionen i sin bransch – att vara den branschspelare alla tittar på, som kunderna hänvisar till och som konkurrenterna jämför sig med. För många företag är det en drömposition och något som anses ligga utom räckhåll. Och visst, att bygga, behålla och successivt förstärka en position som ”thought leader” är komplext och beror naturligtvis av en mängd faktorer, och det tarvar uthållighet och varsamhet. Men med en medveten strategi och rätt verktyg så kan du skapa goda förutsättningar för att successivt erövra den kompetensmässiga tätpositionen i din bransch!

Läs mer Affärsvärldens sajt, ladda ned vårt White Paper och lär dig hur du förstärker er position som ”thought leader”! Artikeln hittar du här.

Vi behöver bli bättre beställare

Helena DegermanDjupare kunskap i mobil marknadsföring blir allt viktigare. Tre deltagare på Dagens Medias och Edlegios kurs i just mobil marknadsföring vittnar om vad de har lärt sig.

Sofie Richter, marknadschef på Norrgavel, Helena Degerman, digital kommunikationsstrateg på Skellefteå Kraft och Emma Gullström, social media manager på Alma Talent, gick alla Dagens Medias och Edlegios kurs i mobil marknadsföring i våras.

När kursen gick stod Norrgavel precis i begrepp att lansera sin e-handel.
– Med e-handel blir mobilen som kanal väldigt aktuell. Vi kände att vi behövde bli bättre beställare och få bättre insikt i vilka krav vi kan ställa, säger Sofie Richter.

Kursen är en blandning av fysiska träffar och webinarier.
– Jag tycker att det funkade väldigt bra, speciellt när man jobbar samtidigt. Det är skönt att kunna göra uppgifterna i sin egen takt. Samtidigt gjorde webinarierna att det sedan var lättare att få igång en bra diskussion vid träffarna, eftersom vi hade en gemensam referensram.

Helena Degerman ser framför allt nyttan med kursinnehållet om den så kallade påverkansmatrisen, eller kundresan.

– Att lära sig att förstå kunden och vad den behöver i de olika positionerna är jätteviktigt. Jag tycker också det var väldigt bra att tvingas tänka bort från desktop och verkligen fokusera på var kunden befinner sig. Kursen gav en bra sammanfattning över alla delar man måste tänka på för att skapa en bra mobil strategi, säger hon.

Varför valde du att gå kursen?
– Jag jobbar mycket med digital kommunikation och allt flyttar ju till mobilen. Det är mer och mer sällan som folk sitter vid datorn så vi måste ha fokus på vad som händer i mobilen och hur man når ut.

Även Emma Gullström poängterar att mobilen blivit allt viktigare.
– Då var denna kurs ett perfekt verktyg för att boosta mina kunskaper om hur man ska tänka när det kommer till mobil marknadsföring, säger hon.

Vad har du lärt dig?
– Mycket, det jag tyckte var mest intressant och som förmodligen är ett vanligt misstag är designen. Jobbar man både mot mobil och desktop så är det många som gör designen efter desktop och så appliceras samma design på mobilen, mobilen kräver egen design för bästa UX.

Vilka tror du kursen passar bäst för?
Alla som har en hemsida och vill locka folk dit men känner sig något främmande med hur de bäst göra detta via mobilen.
Kursledare är Erik Modig, doktor och forskare på institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under hösten 2018 arrangerar branschtidningen Dagens Media och Edlegio tillsammans med Erik Modig den uppskattade Diplomkurs Mobil Marknadsföring för fjärde gången. Kursen ger dig bland annat djupare kunskap om:

 • Påverkansmatrisen – hur fungerar människor i mobilen?
 • Räckvidd, positionering och konvertering
 • Framgångsrik mobil strategi

Du läser mer om kursen här »

Hjälp, vi behöver en ny typ av ingenjörer!

Systems EngineeringNy teknik skapar enorma möjligheter, men också stora utmaningar. Hur kommer det sig att världens kanske säkraste bil är inblandad i en dödsolycka som normalt inte hade hänt? Varför havererar samhällskritiska IT-system och projekt? Varför blir det inte rätt produkt i rätt tid till rätt kostnad?

För att få ett nytt perspektiv på tekniska system med livscykelåtaganden så tog vi ett samtal med Tom Strandberg, konsult på Syntell samt en av huvudlärarna på Edlegios högaktuella kurs Systems Engineeering & Lifecycle Management.

Teknikutveckling och en global marknad sätter press på dagens företag att leverera innovativa produkter och tjänster. Kunder går från att köpa produkter till tjänster, gärna med livscykelåtagande.

Här finns det mycket att vinna för den som kan hantera den ökande komplexiteten och samtidigt mycket att förlora. Det blir allt viktigare att göra rätt för att det ska bli en lönsam affär.

Det finns alltför många exempel på nya signalsystem som ska effektivisera trafiken i stället blivit dyra erfarenheter och produktlansering som gett upphov till dyra kampanjer. Å andra sidan finns lyckade omställningar där företag lyckats ställa om från att sälja produkter till att sälja ett helhetsåtagande.

Vad är det som gör att vissa lyckas och andra inte?

”Det är min övertygelse”, säger Tom Strandberg, ”att det ofta brister i de grundläggande självklarheterna: förståelse för användaren och andra intressenters behov, en systemsyn för att hantera beroenden, beaktande av livscykel i utvecklingsarbetet, Asset management och så vidare”.

”Detta kan tyckas som självklarheter, men för många har situationen ändrats medan man arbetar vidare med de konventionella metoderna. Andra har tagit till sig nya metoder sprungna ur behovet att hantera mjukvara, men inte fått dessa integrerade med andra utvecklingsmetoder för att hantera helheten.”

Lösningar på dagens och morgondagens utmaningar kräver ett tvärfunktionellt tänk och angreppsätt.

T-formade ingenjörer – med system- och livscykelperspektiv

I en artikel i Ny Teknik 2016-06-01 ”Bredare IT-ingenjörer stoppar IT-haverier” efterlyser Martin Törngren, professor i mekatronik KTH, en ny typ av ingenjörer, ”T-formade” ingenjörer. Som både har djupet, kunskaperna inom sin egen disciplin, och bredden: förmågan att samarbeta med andra discipliner och överbrygga klyftan mellan det digitala och det fysiska.

T-formade ingenjörer kallas ofta systemingenjörer. De arbetar tillsammans med projektledare, produktägare och de olika discipliningenjörerna för att ta fram en balanserad teknisk lösning. Traditionellt har dessa en lång erfarenhet från att ha jobbat inom en ingenjörsdisciplin och med tiden lärt sig att ta till sig hela system- och livscykelperspektivet. Utmaningen nu är att situationen kräver att fler kan dessa perspektiv för att ta rätt beslut.

Sverige har en tradition i att ta fram avancerade tekniska system, men omvärlden har kommit ikapp och i många fall gått om. För att säkerställa att man kan ligga i framkanten och ta fram rätt produkter och tjänster jobbar företag och myndigheter såsom Volvo, Scania, Saab, TetraPak, FLIR, FMV och Trafikförvaltningen med att se över sin förmåga att hantera den ökande komplexiteten för att skapa morgondagens erbjudanden.

Fördelen är att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Systems Engineering & Lifecycle Management är beprövade och effektiva arbetssätt för att säkerställa att vi effektivt och systematiskt omsätter intressenters behov i bärkraftiga helhetslösningar. Standarden ”ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering – System life cycle processes” och ”Systems Engineering Handbook” utgiven av den globala föreningen International Council on Systems Engineering (INCOSE) är två bra referensverk.

Att bedriva effektivt systemarbetet i en organisation kräver givetvis mer än bara handböcker. För att skapa en förmåga att hantera framtidens utmaningar krävs:

 • Processer för att integrera behovsanalys, kravhantering, arkitektur- och modulariseringsarbete, verifiering och validering
 • Anpassade metoder och verktyg
 • Gemensam begreppsapparat och effektiv informationshantering
 • Tydlig ledning och styrning
 • Organisation och KOMPETENS

Anpassning till organisation sker bäst genom att skapa en gemensam förståelse och plattform utifrån vilken man kan genomföra sitt förändringsarbete. Ett effektivt sätt är att låta ett antal personer i organisationen ta till sig gängse Systems Engineering & Lifecycle Management kunskap och diskutera utifrån detta.

Allt börjar dock med det goda exemplet. Jobbar du redan i projekt där du ser att tänka i helheter och livscykel inte är oväsentligt, så kan det vara värt att ta stämma av mot gängse praxis för att se att förutsättningarna finns för att du ”skapar rätt produkt på rätt sätt”.

Gå kursen Systems Engineering & Lifecycle Management i maj!

Edlegio arrangerar kursen Systems Engineering & Lifecycle Management tillsammans med huvudlärarna Tom Strandberg och Jonas Larsson i maj 2018. Kursen består av två delar; en teoretiskt inriktad onlinekurs som i 9 lektioner systematiskt går igenom kursens innehåll, samt en kursdag den 29 maj i helklass där våra lärare tillsammans med gruppen varvar de teoretiska kunskaperna med flertalet praktiska övningar för att ge gruppen förutsättningar för implementation i sin egen organsation.

Läs mer om kursen här »

0